หน้าแรก

ชะลอการรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์อื่น

เขียนโดย Phassaporn

     ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ (ชุดที่ 37)  ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.59 อนุมัติให้ชะลอการรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์อื่น ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. ของทุกปี