หน้าแรก

ขอสวัสดิการกรณีบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรเสียชีวิต ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง

เขียนโดย Super User

หลักฐานประกอบการขอรับเงินสวัสดิการ

1. สำเนาบัตรประจำตัวของสมาชิก

2. สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก

3. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เสียชีวิต                                                                   

4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต ประทับตรา "ตาย"

5. เอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อนามสกุล (หากมี)

6. สำเนาใบมรณบัตร

7. สมาชิกต้องมีบัญชีเงินฝากกับสอ.ตร. เพื่อโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์

**กรณีบุตรเสียชีวิต จะยื่นขอรับเงินสวัสดิการได้เฉพาะบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเท่านั้น**

     สมาชิกจะต้องยื่นของรับเงินสวัสดิการดังกล่าวภายในกำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ถึงแก่กรรม หากพ้นกำหนดให้หมดสิทธิ์การรับเงินช่วยเหลือ

อายุการเป็นสมาชิก เงินสวัสดิการที่ได้รับ
ไม่เกิน 10 ปี 10,000 บาท
10 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ปี 20,000 บาท
15 ปีขึ้นไป 30,000 บาท

**เงินสวัสดิการจะนำเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิกค่ะ**

Downloads Folder

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม