หน้าแรก

การสมัครสมาชิกสมทบสอ.ตร.และหลักฐานประกอบการยื่นสมัคร

เขียนโดย Phassaporn

การสมัครสมาชิกสมทบ

 ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. เป็นบุคคลที่เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ มีความศรัทธา
  ในระบบสหกรณ์ และประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์
 2. เป็นบุตร หรือ คู่สมรส หรือ บิดา มารดา ของสมาชิก
 3. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตำรวจหรือลูกจ้างประจำในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 4. เป็นคู่สมรส หรือบุตรของสมาชิกสมทบ สอ.ตร. ที่เป็นข้าราชการตำรวจหรืออดีตข้าราชการตำรวจ

หลักฐานการสมัครสมาชิกสมทบ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการตำรวจ (กรณีเป็นข้าราชการตำรวจ)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. หนังสือรับรองของสมาชิกสหกรณ์ (อยู่ในแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมทบ)
 5. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเป็นคู่สมรสของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ)

วิธีการสมัคร

 1. ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครที่สหกรณ์ ตามแบบที่กำหนดไว้ โดยมีสมาชิกสหกรณ์คนหนึ่งรับรอง
 2. ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบต้องชำระค่าหุ้นแรกเข้าตามที่สหกรณ์กำหนด  และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 50 บาท
 3. ผู้สมัครต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์กับสอ.ตร.