หน้าแรก

เริ่มใช้ใบเสร็จรับเงินประจำเดือนอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561

เขียนโดย Phassaporn

ตั้งแต่เดือน มกราคม 2561 เป็นต้นไป

     สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้พัฒนา ระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกของสมาชิกโดยจะยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จประจำเดือน(ใบเสร็จสีเขียว) สมาชิกจะได้รับใบเสร็จค่าหุ้นและค่างวดชำระหนี้ประจำเดือนผ่านระบบสารสนเทศ ท่านสามารถตรวจสอบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์และดาวน์โหลดด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 5 ของเดือนถัดไปทางเว็บไซต์ www.sctp-police.org  เมนูระบบสมาชิกออนไลน์ เลือกรายการเมนูใบเสร็จประจำเดือน สามารถดูวิธีการใช้งานได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์

         คู่มือการใช้งานระบบสมาชิกออนไลน์icon click