หน้าแรก

ขอสวัสดิการกรณีสมรส อุปสมบท จบปริญญา และบุตรคนแรก ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง

เขียนโดย Super User

หลักฐานประกอบการขอรับเงินสวัสดิการ

กรณีสมรส จำนวนเงิน 1,000 บาท

1. สำเนาบัตรประจำตัวของสมาชิก

2. สำเนาใบทะเบียนสมรส

กรณีอุปสมทบ จำนวนเงิน 1,000 บาท

1. สำเนาบัตรประจำตัวของสมาชิก

2. สำเนาหนังสือรับรองการอุปสมบท/ หนังสือรับรองการเข้าประกอบพิธีฮัจญ์

กรณีจบปริญญา จำนวนเงิน 500 บาท

1. สำเนาบัตรประจำตัวของสมาชิก

2. สำเนาหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

**รับสวัสดิการได้เพียง 1 ครั้ง ของแต่ละระดับปริญญา**

กรณีบุตรคนแรก จำนวนเงิน 500 บาท

1. สำเนาบัตรประจำตัวของสมาชิก

2. สำเนาสูติบัตรของบุตรคนแรก

** สมาชิกต้องมีบัญชีเงินฝากกับสอ.ตร. เพื่อโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์**

     สมาชิกจะต้องยื่นของรับเงินสวัสดิการดังกล่าว ภายในกำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่เกิดกรณีนั้นๆ  หากพ้นกำหนดให้หมดสิทธิ์การรับเงินช่วยเหลือ

**เงินสวัสดิการจะนำเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิกค่ะ**