เขียนโดย Phassaporn

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เข้าตรวจประเมิน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ในโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาล เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 

IMG 8649 001 IMG 8650 002
IMG 8681 003 IMG 8700 004

 

เขียนโดย Phassaporn

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562  คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรสุรินทร์ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ในด้าน การกำหนดนโยบายทางการเงิน การระดมทุน  การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการสมาชิก การควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยง และด้านอื่น ๆ โดยมี พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการอำนวยการ เป็นผู้ให้การต้อนรับ

IMG 8583 006 IMG 8535 005
IMG 8496 001 IMG 8506 002
IMG 8517 003 IMG 8533 004

 

เขียนโดย Phassaporn

IMG 3577 003

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ และผู้แทน สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จำนวน 30 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ การให้บริการด้านต่าง ๆ การจัดสวัสดิการสมาชิก ของสอ.ตร. โดยมีพล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมคณะให้การต้อนรับ

เขียนโดย Phassaporn

IMG 4414 001

     เมื่อวันจันทร์ที่26 มีนาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ด้านบริหารจัดการ ด้านการบริการ ด้านสวัสดิการ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสอ.ตร. โดยมี พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมคณะให้การต้อนรับ