หน้าแรก

มาตรการบรรเทาความเดือดร้อน พักชำระหนี้เงินกู้

เขียนโดย Phassaporn

stoploans

ขั้นตอน 1. สมาชิกจะต้องกรอกแบบฟอร์ม บันทึกข้อตกลงขอพักชำระหนี้เงินกู้

            2. แนบสำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้และผุ้ค้ำประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มicon click

PUK NEEs

 

 

หมวด: