สวัสดิการ

สวัสดิการ กรณีประสบอุบัติเหตุ

เขียนโดย Phassaporn

             กรณีสูญเสีย มือหรือเท้าหรือตา รวมกันสองข้าง    50,000   บาท

              * กรณีสูญเสีย มือหรือเท้าหรือตา เพียงหนึ่งข้าง      20,000   บาท

              * กรณีทุพพลภาพถาวร มีสิทธิได้รับเงิน                  50,000   บาท

          เงินสวัสดิการนี้เป็นสิทธิเฉพาะตัวเท่านั้น และมีสิทธิได้รับเงินรวมกันแล้วไม่เกิน 50,000 บาท