ติดต่อสหกรณ์

ติดต่อสหกรณ์

เขียนโดย Super User

                  

iconSMS

           สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด

           อาคร 5 ชั้น G สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

           ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330

                                          โทรศัพท์ : 02-2515315-20

                                                  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.

ทำธุรกรรมทางการเงิน 8.30 - 15.00 น.

ยื่นสัญญาเงินกู้ 8.30 - 14.00 น. หลังเวลารับเงินวันถัดไป

                     เบอร์ต่อภายใน
โต๊ะ เบอร์
ผู้จัดการ 102
รองผู้จัดการ 103,107-108
การเงิน 401-403
สินเชื่อ 301-307 
สำนักงาน 201-202,206-207
กฎหมายฯ 308,310-311
ทะเบียน 504
ศูนย์เทคโนโลยีฯ 501,505
บัญชี 202-203
โทรสาร 3 หรือ 706-707
ประชุม 104-106
ถามข้อมูลอัตโนมัติ 1