บริการสินเชื่อ

เงินกู้สามัญ

เขียนโดย Super User

กู้สามัญ

เริ่มใช้ 1 มิถุนายน 2563 อ่านประกาศ แนวทางการพิจารณาการให้กู้สามัญ คลิ๊กicon click

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  3,000,000  บาท หรือจำนวนเงินได้รายเดือนรวม 80 เท่า สุดแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า

ผู้กู้ต้องมีทุนเรือนหุ้นสะสมกับสหกรณ์รวมกัน 15 % ของเงินกู้ กรณีมีทุนเรือนหุ้นไม่พอ ให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่มให้ครบ 15% ได้ โดยหักจากเงินที่ขอกู้ และต้องมีเงินเดือนคงเหลือหลังหักค่าหุ้น เงินต้น และดอกเบี้ย แล้วจะต้องไม่น้อยกว่า 3,000  บาท

สมาชิกนอกประจำการ สามารถกู้ได้ไม่เกินจำนวนทุนเรือนหุ้น และหรือเงินฝากกับสอ.ตร.

 

คุณสมบัติของผู้กู้

* เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน ทั้งนี้ต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ผ่านการประเมินและได้รับสมัครต่อเพื่อรับราชการแล้ว

* ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์อื่น เว้นแต่เป็นกรณีเพื่อโอนสมาชิก

* ส่งเงินค่าหุ้นสม่ำเสมอ และหรือมีประวัติการชำระหนี้ดี

* ไม่ปิดบังการยื่นลาออกจากราชการก่อนกำหนดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ยื่นกู้ หรือไม่ปิดบัง

   หนี้สินจากสถาบันการเงินอื่น และไม่ประพฤติตน หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้

   เห็นว่าไม่สุจริต หรือทำให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย

* ต้องมีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด

 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ (ช่วงสถานการณ์โควิด กรุณาส่งเอกสารประกอบการกู้ทางไปรษณีย์ไปยังสหกรณ์ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารแล้วจะทำการนัดหมายให้ผู้กู้และผู้ค้ำเข้ามาทำสัญญาอีกครั้งหนึ่ง**)

1. สลิปเงินเดือนจากกรมบัญชีกลาง เดือนสุดท้าย ของผู้ขอกู้และผู้ค้ำประกัน  โดยสารวัตรการเงินต้นสังกัดเป็นผู้รับรอง จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ขอกู้ และผู้ค้ำประกัน จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขอกู้ และผู้ค้ำประกัน กรณีใช้สำเนาบัตรประชาชนไม่ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. เอกสารเครดิตบูโร ของผู้กู้ จำนวน 1 ฉบับ (แนบการกู้ทุกราย)

5. ใบนำส่งเอกสารกู้ (ใช้เฉพาะช่วงสถานการณ์โควิดฯ) พิมพ์แบบฟอร์ม Clickicon click (กรณีผู้กู้และผู้ค้ำกู้พร้อมกันให้ทำเอกสารประกอบแยกเป็นชุดๆ แนบใบนำส่งแต่ละชุด เพื่อความสะดวกในการนัดหมายทำสัญญาวันเดียวกัน)

 

**ไม่รับเอกสารเครดิตบูโรแบบสรุป ที่ขอจากที่ทำการไปรษณีย์** สถานที่ตรวจเครดิตบูโร คลิก 

**  สัญญาเงินกู้พิมพ์ออกจากระบบอัตโนมัติ กรุณาเตรียมเอกสารมาให้พร้อม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการนะคะ**

 

หลักประกัน

* สมาชิกผู้ค้ำประกันสัญญาเงินกู้สามัญต้องมาลงนามค้ำประกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ และนำบัตรประจำตัวหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ฉบับจริง

   มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในการยื่นขอกู้ด้วย

* สมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ อย่างน้อยหนึ่งคน และอยู่ในวงเงินที่สามารถค้ำประกันผู้กู้ได้ เป็นผู้ค้ำประกัน

     - วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ใช้สมาชิกค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน 

     - วงเงินเกินกว่า 200,000 บาท ใช้สมาชิกค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน

* เงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด เป็นหลักประกัน หรือ อสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจำนองรายอื่น จำนองเป็นหลักประกัน

* มีการประกันสินเชื่อค้ำประกันจำนวนเงินตามที่คณะกรรมการกำหนด

* สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันผู้กู้มากกว่าสามคนในเวลาเดียวกันไม่ได้

(หมายเหตุ  หลักเกณฑ์การกู้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของสหกรณ์)

 

การผ่อนชำระ    จำนวนไม่เกิน 200 งวด โดยคิดอายุผู้กู้ถึง 60 ปี เว้นแต่จะใช้ทุนเรือนหุ้นหรือบัญชีเงินฝากในสหกรณ์เป็นประกัน