หน้าแรก

ปิดรับเงินฝากประจำรุ่น 43 ปี สหกรณ์

เขียนโดย Phassaporn

     ตามที่ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด เปิดรับเงินฝากประจำ รุ่น 43 ปี สหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 เป็นต้นไปนั้น เนื่องจากปัจจุบันมีเงินเข้ามาสู่ระบบสหกรณ์เป็นจำนวนมาก ประกอบกับอัตราดอกเบี้ย นโยบายของประเทศมีแนวโน้มลดลง เพื่อให้การบริหารการเงินของสหกรณ์มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรปิดรับเงินฝากตามโครงการเงินฝากประจำรุ่น 43 ปีสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป