สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด

The Saving and Credit Cooperative of Royal Thai Police Headquarter Limimted

คุณภาพชีวิตที่ดีของท่าน   
  คือความมุ่งมั่นของเรา
Get Adobe Flash player
วิสัยทัศน์ : เป็นสหกรณ์มั่นคง ส่งเสริมการออม พร้อมใจบริการ สวัสดิการทั่วกัน ยึดมั่นอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ ปณิธาน : คุณภาพชีวิตที่ดีของท่าน คือความมุ่งมั่นของเรา ค่านิยม : ซื่อสัตย์ ยืดมั่นหลักการ เป็นมาตรฐานสากล

ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2557

ระดับภาคกลาง 

IMG 1363

  • pum
  • touchscreen
  • atm
  • ivr
  • image
Previous Next

ติดต่อสหกรณ์

02-2515315-20
ผู้จัดการ 102
รองผู้จัดการ 103
การเงิน 401-403
สินเชื่อ 301-307 
สำนักงาน 201-202,206-207
ทะเบียน 210
ศูนย์เทคโนโลยีฯ 501-503
บัญชี 202-203
โทรสาร 3 หรือ 706-707
ถามข้อมูลอัตโนมัติ 1
E-Mail

coop.police@gmail.com

coop.police@hotmail.com

108591
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
339
289
1943
102939
9612
12965
108591

 

  • เกษียณเปี่ยมสุข
  • ฝากออมทรัพย์พิเศษ37ปี
  • ก่อนวัยเกษียณ
Previous Next

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกปี57

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกปี57

     รายละเอียดการยื่นขอรับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสอ.ตร. ประจำปี 2557   ...

Read more

กู้สามัญสูงสุด 80 เท่า

กู้สามัญสูงสุด 80 เท่า

เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

รับของที่ระลึก

รับของที่ระลึก

สมาชิกที่ไม่ได้รับของที่ระลึกในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สามารถขอรับได้ที่สอ.ตร. โต๊ะให้บริการห...

Read more

บัตรATMสอ.ตร.

บัตรATMสอ.ตร.

สมาชิกทุกท่านสามารถรับบัตร ATM ฟรีได้ที่ สอ.ตร. โดยสมาชิกทุกท่านจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ และเตรียมสำเน...

Read more

ทัศนศึกษากุ้ยหลิน ครั้งที่ 2

ทัศนศึกษากุ้ยหลิน ครั้งที่ 2

ทัศนศึกษา เมืองกุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยางซั่ว 7วัน 5 คืน ในราคาพิเศษสำหรับสมาชิกสอ.ตร. เพียง 18,500 บาท ...

Read more

ซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ

ซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ

     กำหนดการซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิก โดยให้สมาชิกที่มีความประสงค์จะซื้อหุ้นเพิ่มสามาร...

Read more
การขอรับเงินสวัสดิการโอกาสพิเศษต่าง ๆ

sawat1 

แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการ

ยื่นกู้ฉุกเฉินไม่ต้องกรอกสัญญา

     ใช้เอกสารเพียง สำเนาบัตรประจำตัว และสลิปเงินเดือน (ฉบับจริง) ยื่นด้วยตนเองที่ สอ.ตร. เอกสารถูกต้องครบถ้วน รับเงินกลับบ้านได้เลยค่ะ ส่วนสมาชิกที่ไม่สะดวกเดินทางมายื่นด้วยตนเอง(เฉพาะสังกัดที่อยู่ต่างจังหวัด) สามารถโหลดสัญญาเงินกู้ได้เมนูดาวน์โหลด แล้วกรอกสัญญาพร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน อย่าลืมแนบสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารมาด้วยนะคะ สอ.ตร.จะได้โอนเงินเข้าบัญชีให้ค่ะ 

การถือหุ้นรายเดือนสมาชิก

การถือหุ้นของสมาชิก

เงินได้รายเดือน การถือหุ้นรายเดือน (หุ้น) จำนวนเงิน (บาท)
ไม่เกิน 7,000 บาท 30 300 
เกินกว่า 7,000 บาท ถึง 9,000 บาท 40 400 
เกินกว่า 9,000 บาท ถึง 10,000 บาท 50 500
เกินกว่า 10,000 บาท ถึง 12,000 บาท 60 600
เกินกว่า 12,000 บาท ถึง 14,000 บาท 70 700
เกินกว่า 14,000 บาท ถึง 15,000 บาท 80 800
เกินกว่า 15,000 บาท ถึง 20,000 บาท 90 900
เกินกว่า 20,000 บาท ขึ้นไป 100 1,000

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการถือหุ้น

- สมาชิกสามารถส่งหุ้นมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดได้แต่ต้องไม่เกิน ครึ่งหนึ่งของเงินเดือน

- สมาชิกสามารถถือหุ้นเกินกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดไม่ได้

- จะโอนหุ้นให้ผู้อื่นไม่ได้

- จะถอนหุ้นบางส่วน หรือทั้งหมดในระหว่างที่เป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้

- สมาชิกที่ชำระค่าหุ้นเกิน 180 เดือน หรือจำนวนเงินเกิน 200,000 บาท

  และมีหนี้สินกับสหกรณ์น้อยกว่าหุ้น สามารถทำเรื่องงดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ค่ะ

- การขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน (เพิ่ม/ลด/งด) จะต้องทำหนังสือถึงสหกรณ์ และได้รับอนุมัติจากสหกรณ์แล้ว

 

 

สวัสดิการกรณีบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรเสียชีวิต

หลักฐานประกอบการขอรับเงินสวัสดิการ

1. สำเนาบัตรประจำตัวของสมาชิก

2. สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก

3. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เสียชีวิต                                                                   

4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต ประทับตรา "ตาย"

5. เอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อนามสกุล (หากมี)

6. สำเนาใบมรณบัตร

     สมาชิกจะต้องยื่นของรับเงินสวัสดิการดังกล่าวภายในกำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ถึงแก่กรรม หากพ้นกำหนดให้หมดสิทธิ์การรับเงินช่วยเหลือ

 

อายุการเป็นสมาชิก เงินสวัสดิการที่ได้รับ
ไม่เกิน 10 ปี 10,000 บาท
10 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ปี 20,000 บาท
15 ปีขึ้นไป 30,000 บาท

**เงินสวัสดิการจะนำเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิกค่ะ**

แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการ

แจกสมุดหุ้นให้สมาชิกทุกท่านแล้วจ้า

     มาชิกและสมาชิกสมทบทุกท่าน ขอรับสมุดหุ้นของตนเองได้ฟรี!! ที่ช่อง 9-11 กดคิวบริการหมายเลข 5 ที่ตู้ Touch screen สอ.ตร.ได้เลยค่ะ

 sharebook2

การเพิ่มช่องทางการโอนเงินผ่านธนาคารด้วย Bill Payment

สหกรณ์เปิดช่องทางบริการให้สมาชิกได้ ฝากเงิน ชำระค่าหุ้น-หนี้ และชำระเงินทุกประเภท

ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทย และ ธนาคารกรุงไทย ด้วยระบบ Bill Payment

ท่านสมาชิกสามารถใช้บริการ ได้  ฟรี  โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

Click โหลดแบบฟอร์ม                     Click คู่มือการใช้ Billpayment

 

การหักหุ้น-หนี้ผ่านระบบจ่ายตรงกรมบัญชีกลางของสมาชิก

     สอ.ตร. ได้เริ่มการหัก หุ้น-หนี้ ผ่านระบบจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2556 จากระยะเวลา 6 เดือนที่ได้ใช้ระบบดังกล่าวนั้น ยังมีสมาชิกบางรายที่ยังไม่สามารถเข้าระบบดังกล่าวได้ ทางสอ.ตร.จึงเกิดความเป็นห่วงว่าจะทำให้ท่านเสียสิทธิ์ต่าง ๆ ที่มีกับสอ.ตร.ได้ จึงอยากให้สมาชิกตรวจสอบสลิปเงินเดือนของท่านว่าได้ถูกหักเงินค่าหุ้น-หนี้ของสอ.ตร.หรือไม่ หากยังไม่หัก กรุณาประสานกลับมายังสอ.ตร. ติดต่อฝ่ายศูนย์ข้อมูลฯ เพื่อที่จะได้ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนะคะ

สินเชื่อเพื่อการศึกษา

loan for education

วิธีคำนวณเงินปันผล

panpol

คุณตั้งผู้รับโอนประโยชน์หรือยัง?

สมาชิกหลายคนคงเกิดความสงสัยว่าทำไมต้องตั้งผู้รับโอนประโยชน์ หรือว่าตั้งไว้ตั้งแต่ตอนสมัครสหกรณ์ใหม่ ๆ แต่จำไม่ได้แล้วใช่ไหมค่ะ 

          ก่อนอื่นต้องบอกความสำคัญของผู้รับโอนประโยชน์ก่อนนะคะ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ "สมาชิกอาจทำเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนให้เป็น ผู้รับประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนถึงแก่กรรม โดยมอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้  หนังสือตั้งผู้รับประโยชน์ดังว่านี้ให้ทำตามลักษณะพินัยกรรมโดยอนุโลม

          ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับประโยชน์ที่ได้กำหนดและมอบไว้กับสหกรณ์แล้ว ให้ทำเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคหนึ่งมอบให้สหกรณ์ถือไว้แทนฉบับเดิม เมื่อสมาชิกตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนและดอกเบี้ยบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ ถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงต่อสหกณ์ว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น "

          เห็นไหมละคะว่าการตั้งผู้รับโอนประโยชน์มีความสำคัญมาก ฉะนั้นถ้าสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ตั้ง หรือตั้งไว้นานจนจำไม่ได้และต้องการเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ สามารถกรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของตนเองส่งมายังสหกรณ์นะค่ะ โดยไม่ต้องขอดูใบเดิมที่ได้กรอกไว้ก็ได้ค่ะ โดยสหกรณ์จะถือใบปัจจุบันที่มีผลนำมาใช้ (ดูจากวันเดือนปีที่ท่านกรอกเอกสาร) ขอย้ำว่าต้องเป็นตัวจริงนะคะไม่รับเอกสารทางเครื่องโทรสารหรืออีเมล์นะ และสมาชิกสามารถตรวจสอบผู้รับโอนประโยชน์ได้ทางระบบทัชสกรีนสหกรณ์ได้ค่ะ

                                                                                                                                                            ฝ่ายทะเบียนและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์

เมื่อลาออกจากการเป็นสมาชิก นานแค่ไหนถึงจะสมัครใหม่ได้

     เมื่อสมาชิกได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกสอ.ตร.แล้ว จะต้องรออีก 5 ปี จึงจะสมัครเป็นสมาชิกใหม่ได้ โดยนับตั้งแต่วันที่มีผลอนุมัติให้ลาออก หากเป็นการลาออกครั้งที่ 2 แล้ว

จะไม่สามารถสมัครสมาชิกได้อีกค่ะ ส่วนสมาชิกสมทบ เมื่อลาออกแล้วจะไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกสมทบอีกได้ค่ะ เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 23 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป 

ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี2557 กับสำน…

ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี2557 กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ สอ.ตร.ได้ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ อาคารบ้านพักจราจรกลาง ถนนวิภาวดี...

Read more

ได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับภาคกล…

ได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับภาคกลาง ประจำปี 2557

     งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2557 "สหกรณ์ไทย สร้างเศรษฐกิจไทย" วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 ในงานนี้ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลสหกรณ์และกลุ่มสหก...

Read more

ประมวลภาพวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

ประมวลภาพวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

     สอ.ตร.ได้จัดให้มีวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต มีสมาชิกมาเข้าร่วมประชุมอย...

Read more

โครงการปลูกป่าคืนแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปลูกป่าคืนแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ

     เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ก.ย.56 สอ.ตร. จัดโครงการ "ปลูกป่าคืนแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ"  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81...

Read more

โครงการพาสมาชิกทัศนศึกษาต่างประเทศ

โครงการพาสมาชิกทัศนศึกษาต่างประเทศ

     เมื่อวันที่ 26 เม.ย.-2พ.ค.56 สอ.ตร.จัดโครงการพาสมาชิกทัศนศึกษาต่างประเทศ ทีสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองกุ้ยหลิน นำทัวร์โดย พ.ต.อ.จักร...

Read more

สนับสนุนกิจกรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สนับสนุนกิจกรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

     เมื่อวันที่ 3 ก.ย.56 พล.ต.อ.นิพจน์  วีระสุนทร ประธานกรรมการ ได้มอบเครื่องโทรทัศน์ LED ขนาด 42 นิ้ว จำนวน 3 เครื่องพร้อมอุปกรณ...

Read more

โครงการไหว้พระ 9 วัด จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการไหว้พระ 9 วัด จ.พระนครศรีอยุธยา

     เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 56 ที่ผ่านมา สอ.ตร. นำโดย พ.ต.ท.สมประสงค์ สุทธิวิเศษ และพ.ต.ท.(ญ)วิไล แก้วไทรเกิด กรรมการพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้พ...

Read more

พิธีวางศิลาฤกษ์ร.ร.ตชด.วิจิตรวิทยาคาร

พิธีวางศิลาฤกษ์ร.ร.ตชด.วิจิตรวิทยาคาร

     เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 56 ที่ผ่านมาพล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร ประธานฯ สอ.ตร. และดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ คนที่ 1 ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย...

Read more

สนับสนุนกิจกรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สนับสนุนกิจกรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

     เมื่อวันที่ 24ก.ค.56 สอ.ตร.มอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมระบบจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง ของสำนักงานต...

Read more

จัดสร้างโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ

จัดสร้างโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ

     เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 56 พล.ต.อ.นิพจน์  วีระสุนทร ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ  จำกัด และประธานกรรมการชุมนุมส...

Read more

วันพบสมาชิกผู้อาวุโส ปี2556

วันพบสมาชิกผู้อาวุโส ปี2556

     วันที่ 30 มี.ค. 56 สอ.ตร.จัดงานวันพบสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2556  ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บรรยากาศภายใ...

Read more

วันมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี2556

วันมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี2556

     เมื่อวันที่ 18 พ.ค.56 สอ.ตร.จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2556  ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ...

Read more

prathan-small

พล.ต.อ.นิพจน์  วีระสุนทร

ประธานกรรมการ

udomrat-small

นางอุดมรัตน์  ดำขำ

ผู้จัดการ

อัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก
ออมทรัพย์ 2.00%
ออมทรัพย์พิเศษ

<1 ล้าน 3.25%

>1 ล้าน 3.50%

เกษียณเปี่ยมสุข

4.25%

ประจำทวีทรัพย์

4.25%

อุ่นใจก่อนวัยเกษียณ

4.75%

เงินกู้สมาชิก
กู้สามัญ, กู้ฉุกเฉิน 6.50%
กู้เพื่อซื้อยานพาหนะ 6.50%
กู้เพื่อประกอบอาชีพ 6.50%
กู้เคหะสงเคราะห์ 5.25%
กู้สวัสดิการ 5.20%
กู้เพื่อการศึกษา 4.25%
กู้ประสบภัยพิบัติ 4.25%
กู้ระหว่างสหกรณ์
ระยะสั้น 5.25%
ระยะปานกลาง 5.25%
ระยะยาว 5.25%

  

t balancesheet

ผลการดำเนินงาน

ณ 31 มีนาคม 2557

สมาชิก 12,393 คน
ทุนเรือนหุ้น 2,983,026,090.00 บาท

ทุนสำรองและทุนสะสม

338,631,707.75 บาท
เงินรับฝาก 6,441,353,151.31 บาท
เงินให้สมาชิกกู้ 5,839,256,510.67 บาท
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 2,654,213,713.00 บาท
ตั๋วสัญญาใช้เงิน 859,200,000.00 บาท
เงินลงทุน 7,383,663,982.88 บาท
สินทรัพย์รวม 17,102,153,148.30 บาท
กำไรสะสม 130,820,459.43 บาท

เลขที่บัญชีธนาคาร

ทหารไทย/ราชประสงค์ 011-2-22668-3
กรุงไทย/สยามสแควร์ 052-1-08121-1