previous arrow
next arrow
Slider
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสมาชิกออนไลน์
รอบรู้เรื่องสหกรณ์
กิจกรรมสหกรณ์
ATM สหกรณ์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 icon new.v.1

สมาชิก16,527 คน
ทุนเรือนหุ้น7,197,224,300.00 บาท
ทุนสำรอง
และทุนสะสม
638,194,072.57 บาท
เงินรับฝาก11,351,036,835.01 บาท
เงินให้สมาชิกกู้11,759,863,405.11 บาท
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้63,330,799.00 บาท
ตั๋วสัญญาใช้เงิน172,400,000.00 บาท
เงินลงทุน8,520,776,312.25 บาท
สินทรัพย์รวม24,828,186,876.89 บาท
กำไรสะสม387,129,060.90 บาท
SCTPOnline
วิดีโอสหกรณ์