ออมทรัพย์  1.25%
ออมทรัพย์พิเศษ < 1ล้าน 2.50%
> 1ล้าน 2.75%
 เกษียณเปี่ยมสุข  3.75%
ประจำทวีทรัพย์  4.00%

เริ่ม 1 พ.ค. 63icon new.v.1