สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบโคโรน่า2019

* วงเงินกู้ ไม่เกิน 100,000 บาท

* อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน)

* การผ่อนชำระ ไม่เกิน 60 งวด

คุณสมบัติ

1.  ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น หรือสหกรณ์อื่น

2.  ส่งเงินค่าหุ้นสม่ำเสมอ และหรือมีประวัติการชำระหนี้ดี

3.  ไม่ปิดบังการยื่นลาออกจากราชการก่อนกำหนด ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ยื่นกู้ หรือไม่ปิดบังหนี้สินจากสถาบันการเงินอื่น และไม่ประพฤติตน หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่สุจริต หรือทำให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย

4.  ไม่อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกพิจารณาโทษทางวินัย

5.  ต้องมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามประกาศนี้

เงื่อนไข

1.  เมื่ออนุมัติเงินกู้แล้วต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 1,000 บาท

2.  สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ผ่านบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ หรือ บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม 8 บาท) ของสมาชิกเท่านั้น

เอกสารประกอบการขอกู้

1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการตำรวจ

2.  สลิปเงินเดือน

3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีกรุงไทย (กรณีให้โอนเข้าบัญชีกรุงไทย)

วิธีการยื่นคำขอกู้

  1. สมาชิกจะต้อง Login เข้าระบบสมาชิกออนไลน์ เลือกเมนู เงินกู้โควิด

 

2.  เมื่อคำนวณ ยอดกู้และงวดชำระเรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลดสัญญา เพื่อกรอกข้อมูล ตัวอย่างการกรอกสัญญาเงินกู้icon click

3.  ในสัญญาเงินกู้และใบสำคัญจ่ายฉบับจริง ให้กรอก ยศ ชื่อ นามสกุล รายละเอียดต่าง ๆ พร้อมลงลายมือชื่อในสัญญาเงินกู้ พร้อมทั้งพยานในสัญญา ให้เรียบร้อย

4.  เตรียมหลักฐานประกอบการกู้ โดยสำเนาบัตรจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และสลิปเงินเดือนต้องเป็นฉบับจริง หากเป็นสำเนาให้สารวัตรที่ทำหน้าที่เงินเดือนรับรองสำเนาเอกสาร กรณีให้โอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ให้แนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารมาด้วย (ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม 8 บาท)

5.  การส่งเอกสาร ทางไปรษณีย์ มายังสหกรณ์ ที่อยู่

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด

อาคาร 5 ชั้น G สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

 

6.  เมื่อได้รับเอกสารเรียบร้อย ฝ่ายสินเชื่อจะทยอยทำสัญญาเงินกู้และโอนเงินเข้าบัญชีให้กับสมาชิก โดยตรวจสอบยอดเงินฝากสหกรณ์ได้ที่ระบบสมาชิกออนไลน์ เมนูเงินฝาก ระบบจะ updateข้อมูล ทุกวันอังคาร และ ศุกร์

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่สินเชื่อ คลิ๊ก https://line.me/R/ti/p/%40378fsajm