ขอรับเงินสวัสดิการกรณีบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร(ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)เสียชีวิต

เตรียมหลักฐานประกอบการขอรับเงินสวัสดิการ ดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารคำขอรับสวัสดิการ Download คลิ๊ก

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของสมาชิก

3. สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต

5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต ประทับตรา “ตาย”

6. เอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อนามสกุล (หากมี)

7. สำเนาใบมรณบัตร (กรณีไม่ได้มายื่นที่สหกรณ์ ให้ผู้บังคับบัญชาระดับสัญญบัตรขึ้นไปรับรองว่า “ถ่ายจากต้นฉบับจริง” เพิ่มเติม หากมายื่นด้วยตนเอง ให้ถือฉบับจริงแสดงต่อเจ้าหน้าที่)

8. สมาชิกต้องมีบัญชีเงินฝากกับสอ.ตร. เพื่อโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์

**กรณีบุตรเสียชีวิต จะยื่นขอรับเงินสวัสดิการได้เฉพาะบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเท่านั้น**

สมาชิกจะต้องยื่นของรับเงินสวัสดิการดังกล่าวภายในกำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ถึงแก่กรรม หากพ้นกำหนดให้หมดสิทธิ์การรับเงินช่วยเหลือ

อายุการเป็นสมาชิกเงินสวัสดิการที่ได้รับ
ไม่เกิน 10 ปี10,000 บาท
10 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ปี20,000 บาท
15 ปีขึ้นไป30,000 บาท

**เงินสวัสดิการจะนำเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิกค่ะ**

 

ส่งถึง ฝ่ายทะเบียนฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด

อาคาร 5 ชั้น G สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

Click ที่รูปเพื่อติดต่อไลน์ฝ่ายทะเบียน