การยื่นกู้ช่วงสถานการณ์โควิด

การยื่นกู้เงินกับ สอ.ตร. ในช่วงสถานการณ์โควิด ได้ปรับวิธีการให้บริการด้านการกู้ ดังนี้

กู้ฉุกเฉิน, กู้สามัญใช้หุ้นค้ำประกัน

เอกสารประกอบการกู้

 1. สลิปเงินเดือนฉบับจริง
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย (กรณีต้องการให้โอนเข้าธนาคาร)
 4. สัญญาเงินกู้ (สามารถดาวน์โหลดได้ในเมนูดาวน์โหลด)

วิธีการยื่นกู้

 • กรอกรายละเอียดสัญญาเงินกู้ ลงนามให้เรียบร้อย ยกเว้นยอดเงินขอกู้
 • แนบเอกสารประกอบข้างต้น ส่งไปรษณีย์ไปยังสหกรณ์ หรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่หน้าสหกรณ์ (ยังไม่ได้เข้าทำสัญญา)
 • เมื่อฝ่ายสินเชื่อได้รับเอกสารแล้ว จะโทรประสานสมาชิกในเรื่องยอดขอกู้
 • เมื่อได้รับอนุมัติ สอ.ตร.จะโอนเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ หรือธนาคารกรุงไทย (ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม 8 บาท)

กู้สามัญ

เอกสารประกอบการกู้

 1. สลิปเงินเดือนฉบับจริงจากกรมบัญชีกลาง เดือนสุดท้าย ของผู้ขอกู้ และผู้ค้ำประกัน  โดยสารวัตรการเงินต้นสังกัดเป็นผู้รับรอง จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ขอกู้ จำนวน 2 ฉบับ และผู้ค้ำประกัน คนละ  1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขอกู้ และผู้ค้ำประกัน กรณีใช้บัตรข้าราชการ (ถ้าใช้สำเนาบัตรประชาชนไม่ต้องแนบทะเบียนบ้าน) จำนวน 1 ฉบับ
 4. เอกสารเครดิตบูโร ของผู้กู้ จำนวน 1 ฉบับ
 5. ใบนำส่งเอกสารกู้ (ใช้เฉพาะช่วงสถานการณ์โควิดฯ) พิมพ์แบบฟอร์ม Click (กรณีผู้กู้และผู้ค้ำกู้พร้อมกันให้ทำเอกสารประกอบแยกเป็นชุดๆ แนบใบนำส่งแต่ละชุด ส่งเอกสารมาพร้อมกัน เพื่อความสะดวกในการนัดหมายทำสัญญาวันเดียวกัน)

วิธีการยื่นกู้

 • แนบเอกสารประกอบข้างต้น พร้อมใบนำส่งเอกสาร ส่งไปรษณีย์ไปยังสหกรณ์
 • เมื่อฝ่ายสินเชื่อได้รับเอกสารแล้ว จะโทรประสานสมาชิกในเรื่องยอดขอกู้ และนัดหมายวันเข้าทำสัญญาเงินกู้ พร้อมคนค้ำ
 • เมื่อได้รับอนุมัติ สอ.ตร.จะโอนเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ หรือธนาคารกรุงไทย (ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม 8 บาท)
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
 
ฝ่ายสินเชื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด
อาคาร 5 ชั้น G สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านระบบไลน์ฝ่ายสินเชื่อ Click——>>

หรือ 02-2515315-20 ต่อ 301-307