ประกาศรายชื่อทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2563

เงินทุนการศึกษาเข้าบัญชี วันที่ 16 กันยายน 2563

สำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะขอรับใบประกาศเกียรติคุณให้กับบุตรที่ได้รับทุนการศึกษาปี 2563 ให้ติดต่อขอรับได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ ในเวลาทำการ ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

สอบถามรายละเอียด ฝ่ายประชุม 02-2515315-20 ต่อ 105, 106 และ 208