ประกาศรายชื่อทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2564

เงินทุนการศึกษาเข้าบัญชี วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

สำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะขอรับใบประกาศเกียรติคุณให้กับบุตรที่ได้รับทุนการศึกษาปี 2564 ให้ติดต่อขอรับได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ ในเวลาทำการ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

สอบถามรายละเอียด ฝ่ายประชุม 02-2515315-20 ต่อ 105 และ208
หรือติดต่อผ่านไลน์ฝ่ายประชุม กด Add Friend ที่รูปค่ะ