การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้กับสมาชิกสมทบที่ขาดคุณสมบัติ

     สหกรณ์ไม่สามารถโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีของสมาชิกสมทบที่ขาดคุณสมบัติ เกินกว่ายอดเงินฝากที่ท่านมีอยู่ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ได้ เนื่องจากขัดกับระเบียบของนายทะเบียน 

     โดยจะทำการโอนดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทเข้าบัญชีธนาคารให้กับสมาชิกสมทบที่ขาดคุณสมบัติ เมื่อมีการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากทุกครั้ง

     หากท่านยังไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร กรุณาติดต่อ ฝ่ายการเงิน โทร.02-2515315-20 ต่อ 401-402 หรือ แอดไลน์ฝ่ายการเงิน คลิ๊ก