สวัสดิการตรวจพบเชื้อ Covid-19

เอกสารประกอบการขอรับสวัสดิการ (เริ่ม 1 ม.ค. 64)

  1. ใบรับรองแพทย์ระบุการติดเชื้อ Covid-19 โดยระบุวันที่ตรวจพบเชื้อ (หากเป็นสำเนาให้สมาชิกรับรองสำเนามาด้วย)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประชาชน (ถ่ายเฉพาะส่วนหน้า) รับรองสำเนาถูกต้อง
  3. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ที่อยู่ในการจัดส่ง

ฝ่ายทะเบียนฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด 

อาคาร 5 ชั้น G สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

**กรุณาหมายเหตุมุมซองว่า “สวัสดิการโควิด”

**เงินสวัสดิการจะนำเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิกค่ะ**