ยกเลิกสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกติดเชื้อCovid

     เนื่องจากผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ในรูปแบบต่าง ๆ อยู่แล้ว ประกอบกับการรักษาพยาบาล รัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้

     ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ (ชุดที่ 42) มีมติให้ยกเลิกสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป