กู้ฉุกเฉิน

มีหลักเกณฑ์ในการให้กู้ดังนี้

1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. วงเงินกู้ได้ 5 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 150,000 บาท

การผ่อนชำระ

ไม่เกิน 36 งวด โดยผู้กู้จะต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในอายุ 60 ปี

เอกสารที่ใช้

* สลิปเงินเดือน เดือนสุดท้าย และต้องให้สารวัตรการเงินต้นสังกัดเป็นผู้รับรอง

* สำเนาบัตรข้าราชการสมาชิกผู้ขอกู้

* แบบฟอร์มเงินกู้ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด (เฉพาะสังกัดต่างจังหวัด)**