เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The Korean Federation of Community Credit Cooperatives : KFCC) เข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ร่วมกันระหว่างผู้นำสหกรณ์ระดับเอเซีย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระบวนการสหกรณ์ในระดับเอเซีย