เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The Korean Federation of Community Credit Cooperatives : KFCC) ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนผู้นำสหกรณ์เกาหลี – ไทย ประจำปี 2562 โดยเข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านสหกรณ์ รวมถึงสภาพสังคมและเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ