รับขวัญบุตรคนแรก

หลักเกณฑ์

1. เป็นสมาชิก 1 ปี ขึ้นไป

2. ต้องยื่นขอรับทุนภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่เกิด

3. จ่ายรับขวัญ จำนวน 500 บาท

4. ต้องเป็นบุตรคนแรกของสมาชิก

เอกสารประกอบการยื่นรับสวัสดิการ

1. แบบฟอร์มขอรับทุน (อยู่ในหัวข้อดาวน์โหลด)

2. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประชาชนของสมาชิก

3. สำเนาสูติบัตรของบุตร