บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร เสียชีวิต

** สมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการนี้ ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีนับแต่วันที่เป็นสมาชิก**

กรณีบุตรเสียชีวิต อายุต้องไม่เกิน 20 ปี

อายุการเป็นสมาชิก เงินสวัสดิการที่ได้รับ
ไม่เกิน 10 ปี 10,000  บาท
10 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 15 ปี 20,000 บาท
15 ปีขึ้นไป 30,000  บาท

**โอนเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์เท่านั้น**

เอกสารขอยื่นรับสวัสดิการ

  1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประชาชน ของสมาชิก
  2. สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิก
  3. สำเนาใบมรณบัตรผู้เสียชีวิต
  4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต ประทับ “ตาย”
  5. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เสียชีวิต
  6. สำเนาสูติบัตร (กรณีบุตรเสียชีวิต)
  7. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
  8. กรณีชื่อนามสกุลไม่ตรงกับผู้เสียชีวิตให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติม เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
  9. คำขอยื่นรับสวัสดิการ (download หัวข้อแบบฟอร์ม)

** ต้องยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 1 ปี นับแต่วันเสียชีวิต**