การเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ (เฉพาะทุนเรือนหุ้น)

หลักฐานประกอบ

  1. แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ 
  2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับโอนประโยชน์คนละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

วิธีการยื่นเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์

  1. ให้สมาชิกยื่นแบบฟอร์มพร้อมแนบหลักฐานประกอบด้วยตนเองที่สหกรณ์ หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
  2. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้อง จะดำเนินการแก้ไขข้อมูลตามที่สมาชิกระบุในแบบฟอร์ม
  3. สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ช่วงบ่ายวันอังคารและช่วงบ่ายวันศุกร์ ในระบบสมาชิกออนไลน์

เอกสารประกอบ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ของสมาชิก (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาบัตรประจำตัวทายาทผู้รับโอนประโยชน์ (รับรองสำเนาถูกต้อง)