กรณีประสบภัยพิบัติ

สมาชิกต้องยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประสบภัยพิบัติ สหกรณ์จ่ายเงินช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท

หลักฐานประกอบ

  1. แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการประสบภัยพิบัติ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  2. เอกสารประกอบขอรับสวัสดิการ
  • หนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการ/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (มีชื่อสมาชิกอยู่ในทะเบียนบ้าน) จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว และหรือ ชื่อสกุล(ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
  • ภาพถ่ายบ้านที่ประสบภัยพิบัติ (ถ่ายให้เห็นบ้านนเลขที่ให้ชัดเจน)

วิธีการยื่นขอรับสวัสดิการ

  1. สมาชิกยื่นแบบฟอร์มพร้อมแนบหลักฐานประกอบด้วยตนเองที่สหกรณ์ หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
  2. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้อง จะดำเนินการตามขั้นตอนเสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ
  3. เมื่อผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติแล้ว ทางสหกรณ์จะใช้ระยะเวลาประมาณ 7-14 วัน ในการโอนเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกต่อไป