การขอลาออกจากการเป็นสมาชิก

สมาชิกจะขอลาออกจากสหกรณ์ได้ต่อเมื่อ

  1.  ไม่มีภาระหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน
  2. ต้องแสดงความจำนงเป็นหนังสือ(โหลดแบบฟอร์มใบลาออกฯ) ต่อคณะกรรมการดำเนินการ
  3. จะถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ต่อเมื่อ คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุญาตแล้วเท่านั้น
  4. ต้องปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท

หลักฐานประกอบใบขอลาออก

  1. แบบฟอร์มใบขอลาออก ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอลาออก
  2.  สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีกรุงไทย 1 ใบ

วิธีการขอลาออกจากการเป็นสมาชิก

  1. ให้สมาชิกยื่นแบบฟอร์มขอลาออกพร้อมแนบหลักฐานประกอบการขอลาออกด้วยตนเองที่สหกรณ์ หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
  2. เมื่อสมาชิกยื่นใบขอลาออกถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่รวบรวมรายชื่อเพื่อรอเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยพิจารณาอนุมัติ
  3. หลังจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยพิจารณาอนุมัติแล้ว ทางสหกรณ์จะใช้ระยะเวลาประมาณ 7 วันทำการ ในการโอนเงินค่าหุ้นหรือเงินส่วนที่เหลือจากหักชำระหนี้คืนให้กับสมาชิกต่อไป