การขอลาออกจากสหกรณ์

สมาชิกจะขอลาออกจากสหกรณ์ได้ต่อเมื่อ

  1.  ไม่มีภาระหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน
  2. ต้องแสดงความจำนงเป็นหนังสือ(โหลดแบบฟอร์มใบลาออกฯ) ต่อคณะกรรมการดำเนินการ
  3. จะถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ต่อเมื่อ คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุญาตแล้วเท่านั้น
  4. ต้องปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท

หลักฐานประกอบใบขอลาออก

  1.  สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีกรุงไทย 1 ใบ

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบขอลาได้ที่ แบบฟอร์มลาออก