เงินได้รายเดือนการถือหุ้นรายเดือน (หุ้น)จำนวนเงิน (บาท)
ไม่เกิน 20,000 บาท30300
เกินกว่า 20,000 บาท ถึง 40,000 บาท50500
เกินกว่า 40,000 บาท ขึ้นไป1001,000

เริ่มใช้ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการถือหุ้น

– สมาชิกสามารถถือหุ้นเกินกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดไม่ได้

– จะโอนหุ้นให้ผู้อื่นไม่ได้

– จะถอนหุ้นบางส่วน หรือทั้งหมดในระหว่างที่เป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้

– สมาชิกที่ชำระค่าหุ้นเกิน 180 เดือน หรือจำนวนเงินเกิน 200,000 บาท

  และมีหนี้สินกับสหกรณ์น้อยกว่าหุ้น สามารถทำเรื่องงดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้

– การขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน จะต้องทำหนังสือถึงสหกรณ์ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสหกรณ์