ตั้งแต่เดือน มกราคม 2561 เป็นต้นไป

     สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้พัฒนา ระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกของสมาชิกโดยจะยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จประจำเดือน(ใบเสร็จสีเขียว) สมาชิกจะได้รับใบเสร็จค่าหุ้นและค่างวดชำระหนี้ประจำเดือนผ่านระบบสารสนเทศ ท่านสามารถตรวจสอบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์และดาวน์โหลดด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 5 ของเดือนถัดไปทางเว็บไซต์ www.sctp-police.org  เมนูระบบสมาชิกออนไลน์ เลือกรายการเมนูใบเสร็จประจำเดือน 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  คลิ๊กไลน์ฝ่ายทะเบียน