เมื่อบัตรเอทีเอ็มหาย หรือจำรหัสไม่ได้ สมาชิกสามารถทำบัตรเอทีเอ็มง่าย ๆ ได้ดังนี้นะคะ

1. กรณีติดต่อทำบัตรใหม่ ณ ที่ทำการสหกรณ์

  • สามารถติดต่อขอทำบัตรใหม่ได้ที่สหกรณ์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. โดยมีค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ จำนวน 200 บาท สมาชิกติดต่อชำระเงินที่คิวบริการหมายเลข 1
  • เมื่อได้ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมแล้ว ให้สมาชิกกดคิวบริการหมายเลข 5  เพื่อติดต่อขอบัตรใหม่ โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่
  • สมาชิกจะได้รับบัตรและซองรหัสผ่านบัตรชุดใหม่ สามารถทำรายการได้ทันทีค่ะ

2. กรณีทำบัตรเอทีเอ็มโดยส่งไปรษณีย์ไปยังสหกรณ์

  • สมาชิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทำบัตเอทีเอ็มใหม่ Click เพื่อโหลดแบบฟอร์ม
  • กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม โดยเฉพาะที่อยู่จะต้องกรอกชัดเจน เนื่องจากบัตรจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่สมาชิกระบุไว้
  • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • แนบหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ 200 บาท โดยโอนเข้าธนาคาร กรุงไทย สาขาสยามสแควร์ เลขที่บัญชี 052-1-08121-1 ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด 
  • ส่งแบบฟอร์ม พร้อมหลักฐานการโอนเงิน หรือเงินค่าธรรมเนียม ไปยัง สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด อาคาร 5 ชั้นG สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสาร จะดำเนินการออกบัตรใหม่ให้สมาชิก และจัดส่งไปตามที่อยู่ที่สมาชิกระบุไว้ในแบบฟอร์ม
  • สมาชิกได้รับบัตรและรหัสผ่าน ให้โทรเปิดใช้งานบัตรเอทีเอ็มตามเอกสารนำส่งระบุไว้ หรือแจ้งผ่านไลน์ฝ่ายทะเบียน จึงจะสามารถใช้งานบัตรได้ตามปกติ
ติดต่อไลน์ฝ่ายทะเบียน Click