เพื่อให้สมาชิกผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ สามารถดำเนินธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีปัญหาการขาดส่งค่าหุ้นหรือค่างวดการชำระหนี้  จึงสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

                1. สถานภาพการเป็นสมาชิก           ผู้เกษียณฯ สามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ต่อไปได้ เพียงแต่แจ้งให้กับสหกรณ์ทราบถึงการเกษียณราชการ เพื่อจะได้ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เช่น แจ้งที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่สามารถติดต่อได้หลังเกษียณฯ 

                2. สถานภาพของการเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้       เมื่อเกษียณอายุราชการ จะทำให้สมาชิกไม่สามารถค้ำประกันการกู้เงินในสัญญาเงินกู้ใหม่ได้  แต่ยังคงได้สิทธิ์การเป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญาเงินกู้เดิมที่ได้ลงนามค้ำประกันไว้        

               3. สถานภาพของการเป็นผู้กู้   การเกษียณอายุราชการ  สมาชิกยังคงได้สิทธิกู้เงินโดยใช้ทุนเรือนหุ้นและเงินฝากเป็นหลักประกันการกู้ และการชำระหนี้เงินกู้ทำได้โดยแจ้งให้สหกรณ์ฯ หักเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือทหารไทย ที่เป็นบัญชีบำนาญของท่าน  หรือทำหนังสือยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่าน

                4. การชำระค่าหุ้นหรือชำระหนี้เงินหลังเกษียณ สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ให้สหกรณ์หักเงินหุ้น หรือหนี้ ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือทหารไทยธนชาตได้ ซึ่งต้องทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชี  โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่หัวข้อดาวน์โหลด และนำไปให้ธนาคารเจ้าของบัญชีรับรองในเอกสาร และนำส่งคืนให้สหกรณ์   

     ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหักเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย Click…

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหักเงินผ่านบัญชีทหารไทยธนชาต Click…

**แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร** 

              ดังนั้นหลังเกษียณ สมาชิกจะต้องติดต่อสหกรณ์ เพื่อดำเนินการหักเงินต่อ การขาดชำระค่าหุ้นหรือขาดการชำระหนี้เงินกู้เกินกว่า2 เดือนติดต่อกัน สมาชิกอาจจะขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และเสียโอกาสในการขอรับเงินเฉลี่ยคืน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ไลน์ฝ่ายทะเบียน click