ดาวน์โหลด—–>แบบฟอร์มขอลดหุ้นรายเดือน (พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัว) ยื่นเอกสารฝ่ายทะเบียนฯ สอ.ตร. คิวบริการหมายเลข 5

หรือส่งเอกสารทาง(แบบฟอร์มลดหุ้นและสำเนาบัตรประจำตัว) ไปรษณีย์ตามที่อยู่นี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด

อาคาร 5 ชั้น G สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330