สมาชิกที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ ให้ท่านดำเนินการเปิดบัญชีออมทรัพย์ ณ ที่ทำการสหกรณ์ ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น. 

เอกสารประกอบการยื่นเปิดบัญชี : บัตรประชาชน

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล เงินสวัสดิการ เงินกู้บางประเภท จะจ่ายผ่านบัญชีเงินฝากสหกรณ์เท่านั้น