เมื่อสมาชิกส่งหุ้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง สามารถขอทำเรื่องงดส่งหุ้นกับสหกรณ์ได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

  1. ชำระค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 180 เดือน หรือเป็นเงินหุ้นไม่น้อยกว่า 200,000 บาท
  2. ต้องมีหนี้น้อยกว่าหุ้น

วิธีการของดส่งหุ้น ให้สมาชิกยื่นแบบฟอร์มของดส่งหุ้นพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัว