ประกาศเกียรติคุณให้กับบุตรของท่าน ให้แจ้งชื่อผ่านไลน์ทุนการศึกษาปี 2565 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา หากพ้นกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์โดย คลิ๊กที่ไอคอนด้านล่างนี้ค่ะ