สมาชิกสามารถขอลดหุ้นรายเดือนได้ตามความประสงค์ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์การถือหุ้นรายเดือนตามประกาศของสหกรณ์

หลักฐานการขอลดหุ้นรายเดือน

  1. แบบฟอร์มขอลดหุ้นรายเดือน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอลดหุ้นรายเดือน 
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

วิธีการขอลดหุ้นรายเดือน

  1. ให้สมาชิกยื่นแบบฟอร์มขอลดหุ้นรายเดือนพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวด้วยตนเองที่สหกรณ์หรือสแกนส่งทางไลน์ฝ่ายทะเบียน (ID Line : @sctpdatacenter)
  2. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเอกสารถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่รวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอที่ประชุมอนุกรรมการอำนวยพิจารณาอนุมัติ
  3. หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยพิจารณาอนุมัติแล้ว ทางสหกรณ์จะดำเนินการลดหุ้นรายเดือนในเดือนถัดไป

เกณฑ์การส่งค่าหุ้นรายเดือน