สมาชิกสามารถขอเพิ่มหุ้นรายเดือนได้ตามความประสงค์ แต่ต้องไม่เกินตามหลักเกณฑ์การถือหุ้นรายเดือนตามประกาศของสหกรณ์

หลักฐานการขอเพิ่มหุ้นรายเดือน

  1. แบบฟอร์มขอเพิ่มหุ้นรายเดือน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเพิ่มหุ้นรายเดือน 
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

วิธีการขอเพิ่มหุ้นรายเดือน

  1. ให้สมาชิกยื่นแบบฟอร์มขอเพิ่มหุ้นรายเดือนพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวด้วยตนเองที่สหกรณ์หรือสแกนส่งทางไลน์ฝ่ายทะเบียน (ID Line : @sctpdatacenter)
  2. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเอกสารถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่รวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอที่ประชุมอนุกรรมการอำนวยพิจารณาอนุมัติ
  3. หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยพิจารณาอนุมัติแล้ว ทางสหกรณ์จะดำเนินการปรับเพิ่มค่าหุ้นรายเดือนในยอดเรียกเก็บประจำเดือน ในเดือนถัดไป

เกณฑ์การส่งค่าหุ้นรายเดือน