กู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์(บ้านหลังแรก)

1. วัตถุประสงค์ของเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์(บ้านหลังแรก)

1.1 เงินกู้เพื่อการก่อสร้างอาคารสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกหรือครอบครัวตามสมควรแก่ฐานะสมาชิก

1.2 เงินกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด หรือที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกหรือครอบครัวตามควรแก่ฐานะของสมาชิก

1.3 เงินกุ้เพื่อกิจการซึ่งเกี่ยวข้องหรือจำเป็นแก่ 1.1 หรือ 1.2

1.4 เงินกู้เพื่อชำระหนี้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งสมาชิกกู้มาเพื่อกิจการตาม 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3

การขอกู้ตาม 1.1 – 1.4 สมาชิกจะต้องนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาด้วย

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์กู้

2.1 เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

2.2 ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น หรือสหกรณ์อื่น

2.3 ส่งเงินค่าหุ้นสม่ำเสมอ และหรือมีประวัติการชำระหนี้ดี

2.4 ไม่ปิดบังการยื่นลาออกจากราชการก่อนกำหนดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ยื่นกู้ หรือไม่ปิดบังหนี้สินจากสถาบันการเงินอื่น และไม่ประพฤติตน หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือทำให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย

2.5 ต้องมีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด

3. จำนวนเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ (บ้านหลังแรก) ที่อาจให้กู้ได้นั้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการพิจาณากำหนดตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท หรือร้อยละ 100 แห่งราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ที่จำนองเป็นประกันเงินกู้

4. อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.25 ต่อปี ไม่มีเฉลี่ยคืน โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าสมาชิกมีประวัติผิดนัดการชำระหนี้ หรือมีหนี้ค้างในสัญญาเงินกู้ทุกประเภท ให้คิดอัตราดอกเบี้ยปกติ คือ ร้อยละ 6.50 ต่อปี หรือตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทสามัญหรือประเภทเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

5. หากอนุมัติให้กู้แล้ว ต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 3,000 บาท

6. หลักประกันสำหรับเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ (บัานหลังแรก) ใช้อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดินที่มีโฉนดหรือ น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก.ม อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ผู้จำนองต้องทำประกันวินาศภัยอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยระบุให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ และจะต้องต่ออายุการเอาประกันภัยตลอดเวลา

7. ต้องทำหนังสือยินยอมให้หน่วยงาน หรือผู้มีหน้าที่เบิกจ่ายเงินหักเงินส่งสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

8. การผ่อนชำระ งวดที่ผ่อนชำระไม่เกิน 300 งวด และอายุของผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี เว้นแต่ใช้ทุนเรือนหุ้นหรือบัญชีเงินฝากในสหกรณ์เป็นหลักประกัน

stepfirsthome Page 1

stepfirsthome Page 2