กู้สามัญ โดยใช้หุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน

เริ่มใช้วันที่ 27  เมษายน  2566 

สมาชิกกู้ได้ร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝากของสมาชิกผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ในวันที่ขอกู้ ส่งชำระได้ไม่เกิน 200  งวด

 

คุณสมบัติของผู้กู้

  1. ส่งเงินค่าหุ้นสม่ำเสมอ และหรือมีประวัติการชำระหนี้ดี
  2. ไม่ปิดบังการยื่นลาออกจากราชการก่อนกำหนดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ยื่นกู้ หรือไม่ปิดบังหนี้สินจากสถาบันการเงินอื่น และไม่ประพฤติตน หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่สุจริตหรือทำให้ สหกรณ์ได้รับความเสียหาย
  3. ต้องมีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด

 

เอกสารหลักฐานที่ใช้

  1. สลิปเงินเดือนๆปัจจุบันของกรมบัญชีกลาง สารวัตรการเงินต้นสังกัดเซ็นต์รับรอง จำนวน 1 ฉบับ (กรณีอยู่ในราชการและเป็นสมาชิกสามัญ)
  2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

** สัญญาเงินกู้พิมพ์ออกจากระบบอัตโนมัติ กรณีสมาชิกมาติดต่อที่สหกรณ์ฯ **                                                                                                   

                                        

 หลักประกันสำหรับเงินกู้

-ทุนเรือนหุ้นกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด เป็นหลักประกัน

-เงินฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด เป็นหลักประกัน