กู้สามัญ

เริ่มใช้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  3,000,000  บาท หรือจำนวนเงินได้รายเดือนรวม 90 เท่า สุดแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า

ผู้กู้ต้องมีทุนเรือนหุ้นสะสมกับสหกรณ์รวมกัน 5 % ของเงินกู้ กรณีมีทุนเรือนหุ้นไม่พอ ให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่มให้ครบ 5% ได้ โดยหักจากเงินที่ขอกู้ และต้องมีเงินเดือนคงเหลือหลังหักค่าหุ้น เงินต้น และดอกเบี้ย แล้วจะต้องไม่น้อยกว่า 4,000  บาท

สมาชิกนอกประจำการ สามารถกู้ได้ไม่เกินจำนวนทุนเรือนหุ้น และหรือเงินฝากกับสอ.ตร.

คุณสมบัติของผู้กู้

* เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน ทั้งนี้ต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ผ่านการประเมินและได้รับสมัครต่อเพื่อรับราชการแล้ว

* หากมีหนี้สัญญาสามัญเดิม จะต้องส่งมาแล้ว 6 งวด จึงจะยื่นกู้ใหม่ได้

* ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์อื่น เว้นแต่เป็นกรณีเพื่อโอนสมาชิก

* ส่งเงินค่าหุ้นสม่ำเสมอ และหรือมีประวัติการชำระหนี้ดี

* ไม่ปิดบังการยื่นลาออกจากราชการก่อนกำหนดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ยื่นกู้ หรือไม่ปิดบัง

หนี้สินจากสถาบันการเงินอื่น และไม่ประพฤติตน หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้

เห็นว่าไม่สุจริต หรือทำให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย

* ต้องมีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด

 

เอกสารหลักฐานที่ใช้

1. สลิปเงินเดือนจากกรมบัญชีกลาง เดือนสุดท้าย ของผู้ขอกู้และผู้ค้ำประกัน  โดยสารวัตรการเงินต้นสังกัดเป็นผู้รับรอง จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ขอกู้ และผู้ค้ำประกัน จำนวน 2 ฉบับ (กรณีใช้สำเนาบัตรประชาชน ถ่ายเฉพาะด้านหน้าเท่านั้น)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขอกู้ และผู้ค้ำประกัน กรณีใช้สำเนาบัตรประชาชนไม่ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. เอกสารเครดิตบูโร ของผู้กู้ จำนวน 1 ฉบับ (แนบการกู้ทุกราย) อายุไม่เกิน 1 เดือน

 

**ไม่รับเอกสารเครดิตบูโรแบบสรุป ที่ขอจากที่ทำการไปรษณีย์** สถานที่ตรวจเครดิตบูโร คลิก

**  สัญญาเงินกู้พิมพ์ออกจากระบบอัตโนมัติ กรุณาเตรียมเอกสารมาให้พร้อม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการนะคะ**

 

หลักประกัน

* สมาชิกผู้ค้ำประกันสัญญาเงินกู้สามัญต้องมาลงนามค้ำประกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ และนำบัตรประจำตัวหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ฉบับจริง

มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในการยื่นขอกู้ด้วย

* สมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ อย่างน้อยหนึ่งคน และอยู่ในวงเงินที่สามารถค้ำประกันผู้กู้ได้ เป็นผู้ค้ำประกัน

– วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ใช้สมาชิกค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน

– วงเงินเกินกว่า 200,000 บาท ใช้สมาชิกค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน

* เงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด เป็นหลักประกัน หรือ อสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจำนองรายอื่น จำนองเป็นหลักประกัน

* มีการประกันสินเชื่อค้ำประกันจำนวนเงินตามที่คณะกรรมการกำหนด

* สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันผู้กู้มากกว่าสามคนในเวลาเดียวกันไม่ได้

(หมายเหตุ  หลักเกณฑ์การกู้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของสหกรณ์)

 

การผ่อนชำระ    จำนวนไม่เกิน 200 งวด