กู้เพื่อสวัสดิการสมาชิก

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  200,000 บาท

วัตถุประสงค์การให้กู้  เงินกู้เพื่อสวัสดิการสมาชิก มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในด้านสวัสดิการที่จำเป็นในการดำรงชีพให้มีความอยู่ดีกินดีและมีความสุข  ดังนี้

(1)   ให้เงินกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

(2)   เพื่อเป็นทุนการศึกษาของตนเองและบุคคลในครอบครัว

(3)   เพื่อรักษาพยาบาลตนเองและบุคคลในครอบครัว

(4)   เพื่อค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในครอบครัว

(5)   เพื่อความจำเป็นอื่นตามที่สหกรณ์เห็นสมควร

การขอกู้ตาม  (1) – (5)  สมาชิกผู้ขอกู้ต้องนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาด้วย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์กู้

(1)   เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า  4  เดือน

(2)   ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นหรือสหกรณ์อื่น

(3)   ส่งเงินค่าหุ้นสม่ำเสมอ  และหรือมีประวัติการชำระหนี้ดี

(4)   สมาชิกอาจยื่นขอกู้เงินพิเศษเพื่อสวัสดิการสมาชิก ขณะที่ชำระเงินกู้พิเศษเพื่อสวัสดิการสมาชิกเดิมไม่ครบก็ได้  โดยต้องผ่อน

งวดชำระหนี้มาแล้ว  20  งวด

(5)  ต้องมีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์

จำนวนเงินกู้  สมาชิกอาจกู้ได้ไม่เกิน  200,000  บาท  หรือ 20 เท่าของเงินได้รายเดือนสุดแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า  หากอนุมัติให้กู้แล้วต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่

น้อยกว่า  3,000  บาท

หลักประกัน  ใช้หลักประกันเช่นเดียวกับการให้เงินกู้สามัญของสหกรณ์

การผ่อนชำระ  งวดที่ผ่อนชำระไม่เกิน  120 งวด และอายุของผู้กู้ต้องไม่เกิน 60 ปี  เว้นแต่ใช้ทุนเรือนหุ้นหรือบัญชีเงินฝากในสหกรณ์เป็นหลักประกัน

การรับเงินกู้  เพื่อเป็นการบริการแก่สมาชิก เมื่อสมาชิกยื่นคำขอกู้แล้วเอกสารถูกต้องครบถ้วน จะพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์และรับเงินได้ในทันที