สมทบ

ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. เป็นบุคคลที่เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ มีความศรัทธา
  ในระบบสหกรณ์ และประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์
 2. ต้องเป็น บิดา มารดา คู่สมรส บุตรที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิกเท่านั้น
 3. ผู้สมัครสมาชิกสมทบมิได้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น

หลักเกณฑ์การถือหุ้น **เริ่มใช้เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2567**

     สมาชิกสมทบซื้อหุ้นครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท และในระหว่างปีบัญชีสามารถซื้อเพิ่มได้ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 50,000 บาท

หลักฐานการสมัครสมาชิกสมทบ

 1. แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมทบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครสมทบ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้สมัครเป็นคู่สมรสสมาชิกหลัก)
 5. หนังสือรับรองของสมาชิกสหกรณ์ (อยู่ในแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมทบ)

วิธีการสมัคร

 1. ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครที่สหกรณ์ ตามแบบที่กำหนดไว้ โดยมีสมาชิกสหกรณ์ลงนามรับรอง
 2. ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบต้องชำระค่าหุ้นแรกเข้า  และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 50 บาท (8.30 – 15.00น.)
 3. ผู้สมัครต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์กับสหกรณ์

การได้สิทธิในฐานะสมาชิก

 • ผู้สมัครจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก ต้องได้รับอนุมัติจากสหกรณ์ให้เข้าเป็นสมาชิก มีการลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก กับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชำระค่าหุ้น

สิทธิของสมาชิก

 1. เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมวิสามัญของสหกรณ์
 2. ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
 3. สิทธิ์อื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิกสมทบ

 1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
 2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
 3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
 4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
 5. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง และมั่นคง