สมาชิก

     ข้าราชการตำรวจที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ มีความศรัทธาในระบบสหกรณ์ และประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์

2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

3. ผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการตำรวจ หรือ ลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

4. เป็นผู้มีความประพฤติดี

5. ผู้สมัครต้องไม่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น (หากอยู่ในสังกัดที่มีสหกรณ์ต้นสังกัดแล้ว ชะลอการรับสมัคร)

6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายตามคำสั่งศาล

 **กรุณาตรวจสอบสังกัดที่สามารถสมัครได้กับทางสอ.ตร. ก่อนค่ะ 02-2515315-20 ต่อ 504-505 ฝ่ายทะเบียนฯ**

หลักฐานการสมัครสมาชิก

1. สำเนาบัตรข้าราชการ  จำนวน 1 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

3. สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (กรมบัญชีกลาง)

วิธีการสมัคร

1.  ผู้สมัครสมาชิกต้องยื่นใบสมัครที่สหกรณ์ ตามแบบที่กำหนดไว้ โดยมีผู้บังคับบัญชาของ ผู้สมัครในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าสารวัตร หรือเทียบเท่าคนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าสารวัตรหรือเทียบเท่าก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง

2.  ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 50 บาท (หักจากเงินเดือน)

3.  ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกแล้วจะต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร โดยทางสหกรณ์จะส่งเก็บจากเงินได้รายเดือนทุกๆ เดือน จากกรมบัญชีกลาง เงินค่าหุ้นรายเดือนสมาชิกจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลทุก ๆ ปี ปีละครั้งหลังจาก

การได้สิทธิในฐานะสมาชิก

ผู้สมัครจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก ต้องได้รับอนุมัติจากสหกรณ์ให้เข้าเป็นสมาชิก มีการลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชำระค่าหุ้นตามข้อบังคับ

สิทธิของสมาชิก

1. เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน

2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

3. เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

4. ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์

5. สิทธิ์อื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิก

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์

2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง

4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

5. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง และมั่นคง