สมาชิก

     ข้าราชการตำรวจที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ มีความศรัทธาในระบบสหกรณ์ และประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์

2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

3. ผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการตำรวจ หรือ ลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

4. เป็นผู้มีความประพฤติดี

5. ผู้สมัครต้องไม่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น (หากอยู่ในสังกัดที่มีสหกรณ์ต้นสังกัดแล้ว ชะลอการรับสมัคร)

6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายตามคำสั่งศาล

 **กรุณาตรวจสอบสังกัดที่สามารถสมัครได้กับทางสอ.ตร. ก่อนค่ะ 02-2515315-20 ต่อ 504 ฝ่ายทะเบียนฯ**

หลักเกณฑ์การถือหุ้นรายเดือน **เริ่มใช้เมื่อ 27 พฤศจิกายน2563**

รายได้รายเดือน (บาท)

การถือหุ้นรายเดือน (หุ้น)

จำนวนเงิน (บาท)

ไม่เกิน 20,000 บาท

30

300

เกินกว่า 20,000 บาท ถึง 40,000 บาท

50

500

เกินกว่า 40,000 บาท ขึ้นไป

100

1,000

หลักฐานการสมัครสมาชิก

1.แบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร 

2. สำเนาบัตรข้าราชการ  จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (กรมบัญชีกลาง) และให้สารวัตรการเงินเป็นผู้รับรอง

วิธีการสมัคร

1.  ผู้สมัครสมาชิกต้องยื่นใบสมัครที่สหกรณ์ ตามแบบที่กำหนดไว้ โดยมีผู้บังคับบัญชาของ ผู้สมัครในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าสารวัตร หรือเทียบเท่าคนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าสารวัตรหรือเทียบเท่าก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง

2.  ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 50 บาท (หักจากเงินเดือน)

3.  ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกแล้วจะต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร โดยทางสหกรณ์จะส่งเก็บจากเงินได้รายเดือนทุกๆ เดือน จากกรมบัญชีกลาง เงินค่าหุ้นรายเดือนสมาชิกจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลทุก ๆ ปี ปีละครั้งหลังจาก

การได้สิทธิในฐานะสมาชิก

ผู้สมัครจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก ต้องได้รับอนุมัติจากสหกรณ์ให้เข้าเป็นสมาชิก มีการลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชำระค่าหุ้นตามข้อบังคับ

สิทธิของสมาชิก

1. เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน

2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

3. เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

4. ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์

5. สิทธิ์อื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิก

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์

2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง

4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

5. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง และมั่นคง