ประจำทวีทรัพย์

  1. เปิดบัญชีครั้งแรก 500 – 25,000 บาท
  2. ต้องฝากติดต่อกันทุกเดือน ๆ ละ เท่ากับการเปิดบัญชีครั้งแรก เป็นระยะเวลา 24 เดือน และรวมกันไม่เกิน 600,000 บาท จึงจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากประจำทวีทรัพย์
  3. กรณีมีเหตุไม่สามารถฝากเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือฝากต่อไปไม่ได้อันเป็นเหตุให้ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี สหกรณ์ฯ จะคิดดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ สำหรับเงินฝากที่ครบ 3 เดือนขึ้น หากไม่ครบ 3 เดือนจะไม่คิดดอกเบี้ยให้
  4. กรณีที่ฝากเงินครบ 24 เดือน ให้เจ้าของบัญชีติดต่อขอปิดบัญชีกับสหกรณ์ฯ ถ้าไม่ปิดบัญชีสหกรณ์ฯ จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์จนกว่าจะมาปิดบัญชี
  5. การคำนวณดอกเบี้ย สหกรณ์ฯ จะคิดดอกเบี้ยให้ในทุกยอดเงินฝากที่ฝากครบเดือน และจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อครบกำหนด 24 เดือน