ออมทรัพย์พิเศษ

  1.  เปิดบัญชีครั้งแรก 1,000 บาท
  2.  คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน  ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี
  3.  ผู้ฝาก 1 คน สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษได้เพียงหนึ่งบัญชี เท่านั้น
  4.  สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นให้ทุกวันที่ 31 มกราคม 31 พฤษภาคม และ  30  กันยายน
  5.  กรณีมีเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้
  6.  ถอนได้เพียงเดือนละ 1 ครั้ง ถ้ามีความจำเป็นจะถอนมากกว่า 1 ครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนร้อยละ 1 ของเงินที่ถอน ไม่ต่ำกว่า 300   บาท