ออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

  1. เปิดบัญชีครั้งแรก   100   บาท
  2. คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน  โดยดอกเบี้ยไม่เสียภาษี
  3. สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นให้ทุกวันที่ 30 กันยายนของทุกปี
  4. สามารถถอนเงินได้ตลอด
  5. การถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชี  จะคำนวณดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันถอนหนึ่งวัน