เกษียณเปี่ยมสุข

คุณสมบัติของผู้ฝาก

เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ที่เกษียณอายุราชการ ลาออก หรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามโครงการ สำหรับสมาชิกสมทบ จะต้องเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เท่านั้น

การเปิดบัญชี

– สมาชิกที่มีคุณสมบัติตามข้างต้น ต้องขอเปิดบัญชีด้วยตนเอง โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือตามแบบที่สหกรณ์กำหนด พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ณ ที่ทำการสหกรณ์

– เปิดบัญชีขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100 บาท

การรับฝาก

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด กำหนดรับเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุขเฉพาะเงินดังต่อไปนี้

– เงินบำเหน็จ

– เงินบำนาญ

– เงินที่ได้รับจาก กบข.

**ทั้งนี้ผู้ที่ฝากเงินต้องแสดงหลักฐานประกอบด้วย**

อัตราดอกเบี้ย

เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข ได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อไป (ทุกวันที่ 30 กันยายน)

การถอนเงินและการปิดบัญชี

การถอนเงินฝากและการปิดบัญชี ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำปี พ.ศ. 2546