กรณีประสบอุบัติเหตุ

* กรณีสูญเสีย มือหรือเท้าหรือตา รวมกันสองข้าง    50,000   บาท

* กรณีสูญเสีย มือหรือเท้าหรือตา เพียงหนึ่งข้าง      20,000   บาท

* กรณีทุพพลภาพถาวร มีสิทธิได้รับเงิน                  50,000   บาท

เงินสวัสดิการนี้เป็นสิทธิเฉพาะตัวเท่านั้น และมีสิทธิได้รับเงินรวมกันแล้วไม่เกิน 50,000 บาท