กรณีประสบอุบัติเหตุ

สมาชิกต้องยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือมีดังนี้

สูญเสียอวัยวะ

เงินสวัสดิการที่ได้รับ(บาท)
มือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสูญเสียสายตาสองข้าง 50,000
มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือและเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 50,000
มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือและสูญเสียตสายตาหนึ่งข้าง 50,000
เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้าและสูญเสียสายตาหนึ่งข้าง 50,000
มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ 20,000
เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 20,000
สูญเสียสายตาหนึ่งข้าง 20,000

** มีสิทธิได้รับเงินสูงสุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น และการขอรับเงินช่วยเหลือดังกล่าว จะต้องมีหนังสือรับรองของแพทย์ประกอบการพิจารณาด้วย**

หลักฐานประกอบ

 1. ใบคำร้องขอรับสวัสดิการกรณีสูญเสียอวัยวะ (ไม่มีแบบฟอร์ม สมาชิกเขียนคำร้องด้วยตนเอง)
 2. เอกสารประกอบขอรับสวัสดิการ
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว และหรือ ชื่อสกุล(ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
  • หนังสือรับรองของแพทย์

วิธีการยื่นขอรับสวัสดิการ

 1. สมาชิกยื่นแบบฟอร์มพร้อมแนบหลักฐานประกอบด้วยตนเองที่สหกรณ์
 2. เมื่อสมาชิกยื่นคำร้องถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่นำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการพิจารณา
 3. หลังจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยพิจารณา เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้สมาชิกทราบ